FAQ – Časté otázky

Kdo je a kdo není fyzioterapeut?

Je to vysokoškolsky vzdělaný zdravotnický odborník, nejčastěji bakalář nebo magistr.  Fyzioterapeut svou odborností není lékař (nevypisuje poukazy FT), ale ani trenér nebo masér.

Kde ho najdeme?

Nalezneme jej ve státních I soukromých rehabilitačních sektorech, v nemocnicích nebo ambulancích, ale také v různých stacionářích a sportovních oddílech.

Na čem fyzioterapeut pracuje?

Provádí vyšetření, zjišťuje hlavní problém a jeho příčinu, spolu s pacientem určí cíl, kterého by mělo být v terapii dosaženo a také plánuje celý průběh terapie v určitém časovém horizontu.

Kdy ho vyhledat?

Vždy, když vzniknou potíže s pohybem, ať už je to akutní bolest zad, těžký úraz nebo špatný vývoj dítěte. Před zahájením terapie by mělo předcházet vyšetření lékařem k vyloučení jiných závažných stavů a onemocnění.

Jak vypadá návštěva u fyzioterapeuta?

Anamnéza a kineziologický rozbor

Anamnéza začíná základními údaji jako je vaše jméno, věk, kontakt a datum. Dále sem patří nynější onemocnění, prodělané onemocnění, operace a úrazy. Doptáváme se na alergie, zaléčení léky, gynekologické potíže, rodinnou anamnézu, historii pracovního zatížení, ergonomii, sportovní aktivity a záliby.

Při kineziologickém rozboru se jedná se o diagnostické vyšetření Vašeho pohybového aparátu. Vyšetření se provádí ve spodním prádle. Aspekcí (pohledem) hodnotíme držení těla (posturu).

Testování a palpace

Stabilita, stereotyp chůze – plynulost, souhyby trupu, horních končetin, odvíjení chodidla…

Pozorujeme dechové pohyby, dynamické zkoušky páteře – rozvíjení páteře,(záklon/předklon/úklony na každou stranu). Vyšetření pánve – postavení pánve, pohyblivost kyčelních kloubů…

Základní neurologické vyšetření.

Palpačně (pohmatem) výskyt reflexních změn => tonus (napětí) svalů, spoušťové body (bolestivé místo ve svalu, může vyvolávat přenesenou bolest), vleže na zádech/vleže na břiše

výskyt kloubních blokád – bederní/hrudní/krční páteře, ale i např. žeber

Jaké druhy ošetření fyzioterapii se využívají?

Ošetření a cvičení

Měkké techniky:

  • k ošetření kůže, podkoží, fascií, svalů a jejich úponů.

Mobilizací se postupně obnovuje :

  • kloubní vůle i funkční pohyblivost u zablokovaného kloubu.

Fyzikální terapií:

  • dopomáháme ke snížení otoku, k zahřátí, myostimulaci nebo ke zlepšení mikrocirkulace.

Součástí terapie je především cvičení na neurofyziologickém podkladě (oslovení CNS).

Co je domácí plán?

Pacient by se měl v průběhu rehabilitací postupně naučit automobilizační cviky, které může po instruktáži provádět sám doma.

Dále by měl dostat doporučení pro pohybové návyky každodenních činností a pohybových aktivit.